Giới thiệu

1. Giới thiệu

Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật và học sinh nghèo là đơn vị được UBND Thành phố Vinh cho phép thành lập tại quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 09/10/2006.
Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của UBND Thành phố Vinh.
Trung tâm có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu riêng và có tài khoản tại kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An.

2. Nhiệm vụ

1. Hợp tác và phối hợp với các tổ chức có chức năng về giáo dục đào tạo ở trong nước bao gồm: Các cơ sở Trường, lớp Dạy nghề, các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Học viện, Viện… để cùng hợp tác đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu của xã hội, trước hết là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh sau Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, góp phần thực hiện mục tiêu xã hội hoá giáo dục.

2. Tổ chức các lớp đào tạo ngoại ngữ, tin học miễn phí và định hướng việc làm cho trẻ em khuyết tật và học sinh nghèo. Kết hợp với các đơn vị có chức năng xuất khẩu lao động để tổ chức giáo dục đinh hướng cho lao động trước khi đi lao động ở nước ngoài.

3. Xây dựng kể hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.

4. Tư vấn cho các đối tượng có nhu cầu đi học trong nước và đi học tự túc ở nước ngoài.

5. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của Trung tâm đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô đào tạo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

6. Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho những học sình tham gia học nghề tại Trung tâm.

7. Phối hợp với các Trường học, các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề để tổ chức cho các học sinh tham quan, thực tập tại các đơn vị nói trên.

8. Tố chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

9. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, ứng dụng khoa học công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.

10. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền hạn

1. Trong khuôn khổ pháp luật, Trung tâm được phép quan hệ với các tổ chức Giáo dục – đào tạo ở trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế và cộng đồng, để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm về công tác đào tạo nghề cho người khuyết tật và học sinh nghèo.

2. Được tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài cho hoạt động của Trung tâm theo quy định chung của Nhà nước, Sở lao động TBXH, Sở giáo dục đào tạo và ƯBND Thành phố Vinh.

3. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển dạy nghề và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm dạy nghề nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

4. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy đinh của pháp luật nhằm phục vụ cho hoạt động dạy nghề.

5. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm, chi cho các hoạt đông dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm.

6. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.